REGULAMIN

Organizator

Organizatorem  Ogólnopolskiego Plebiscytu „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż”  jest firma Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadająca numer NIP 627-185-47-63, posiadająca numer REGON 361574661, zwana dalej Organizatorem.

Podstawa przyznawania Godeł

Godła przyznawane za najlepsze wyniki na podstawie:

  • Badań Opinii na panelu badawczym,
  • Głosowań Bezpośrednich Online,
  • Opinii opublikowanych w przestrzeni internetowej.

Rodzaje przyznawanych Godeł

Godło “Nagroda Konsumenta” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem zgłoszenia Z.515401. Numer prawa wyłącznego R.337677.

Godło “Super Produkt Wybór Konsumentów” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Z.484181. Numer prawa  wyłącznego R.321273.

Godło “Super Marka Wybór Konsumentów” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 513519 Numer prawa wyłącznego R.336914.

Nagroda Ogólnopolskiego Plebiscytu „Innowacja, Jakość, Zaufanie, Prestiż” jest przyznawana w postaci Certyfikatu.

Badania Opinii na panelu badawczym

Celem badania opinii konsumentów na panelu badawczym jest pozyskanie i zrozumienie perspektywy klientów oraz oceny, jakie wyrażają wobec produktów, usług, firm lub marek.

Badania opinii są przeprowadzane metodą online za pośrednictwem Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Wszelkie informacje są objęte całkowitą poufnością. Odpowiedzi z ankiet są analizowane z zachowaniem pełnej anonimowości, a wyniki są prezentowane wyłącznie w formie zestawień statystycznych.

Poprzez badanie dąży się również do zdobycia prestiżowego Godła, które stanowi wyróżnienie dla najlepiej ocenianych firm. 

Głosowania Bezpośrednie Online 
Celem głosowania opinii konsumentów/klientów jest wskazanie i wyróżnienie poprzez głosowanie bezpośrednie najlepiej ocenianych firm/marek/produktów/usług/sklepów internetowych w określonej kategorii. Poprzez badanie dąży się również do zdobycia prestiżowego Godła, które stanowi wyróżnienie dla najlepiej ocenianych firm.
 
Badania opinii opublikowanej w przestrzeni internetowej 
Celem badania jest przyznanie Godeł na podstawie opinii konsumentów publikowanych w internecie, zwłaszcza na tych, które pojawiają się na portalach specjalizujących się w recenzowaniu. 
Ustanowienie progu przyznawania Godła „Nagroda Konsumenta” na poziomie 4,6 na skali od 0 do 5 stanowi świadome decyzje, która ma na celu podkreślenie wysokiego poziomu jakości, satysfakcji i zaufania, jakiego oczekuje się od wyróżnionych firm i ich ofert.
 
Procedura zgłoszeń i opłaty za uczestnictwo w badaniach opinii

1.Zgłoszenie do Badania odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://ogolnopolskiplebiscyt.pl/zgloszenie/

2.Zgłaszający może zgłosić do Badania Opinii dowolną liczbę marek/firm/produktów/usług

3. Po przesłaniu zgłoszenia do Organizatora – Organizator, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, prześle mailowe potwierdzenie przyjęcia danej marki/firmy /produktu/usługi do wybranej w zgłoszeniu formy Badania Opinii.  W przypadku nie przyjęcia danej marki/firmy do Badania Opinii.

4. Opłaty i zasady związane z Badaniem Opinii:

  • zgłoszenie do Badania Opinii konsumentów/klientów jest bezpłatne.
  • koszt badań uzależniony jest od wybranej formy i zostanie przedstawiony po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
  • koszt wykupienie licencji Godła „Nagroda Konsumenta”, „Super Produkt” oraz „Super Marka” zostanie przedstawiony po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Procedura zgłoszeń, czas, przebieg i zasady Głosowania i Badania Online

Organizator przyjmuje zgłoszenie do Ogólnopolskiego Plebiscytu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://ogolnopolskiplebiscyt.pl/zgloszenie/

I. Głosowania Online

2. Linki kierujące do głosowań znajdują się na stronie Organizatora: www.glosowaniaonline.pl

2. Głosowania są cykliczne i podzielone na grupy tematyczne.

a) Głosowania  trwają zgonie z zamieszczoną informacją na karcie głosowania online.

4. Jedna osoba może zagłosować jeden raz w każdej grupie tematycznej.

5. O ilości przyznanego Godła decyduje Organizator na podstawie ilość produktów/usług biorących udział w głosowaniu w danej kategorii.

a) w każdym głosowaniu jest podana orientacyjna ilość Godeł, która zostanie przyznana.

b) w przypadku znaczonej dysproporcji Organizator może zmniejszyć  ilość przyznanych Godeł.

6. Pod ocenę konsumentów poddane są firmy/produkty/usługi /sklepy internetowe ogólnodostępne na rynku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia firmy/produktu/usługi/sklepu internetowego pod głosowanie lub jego usunięcie.

8. Producenci, właściciele marek lub dystrybutorzy produktów ocenianych w głosowaniu  maja prawo  do wykorzystania Godła  bez licencji  TYLKO w celu informacji o przebiegających głosowaniach.

9. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie firmy/produktu/usługi/sklepu internetowego do głosowania.

10. Organizator nie pobiera opłat za przeprowadzenie głosowania.

11. Organizator informuje o możliwości wykupienia licencji na wykorzystywanie znaku towarowego na określony czas.

12. Po zakończonym głosowaniu  na stronie Organizatora www.OgolnopolskiPlebiscyt.pl w zakładce “LAUREACI” zostaną opublikowane firmy/marki/produkty/usługi/sklepy internetowe, które wykupiły Licencję na wykorzystywanie Godła.

II. Badania opinii opublikowanych w przestrzeni internetowej

1. Po otrzymanym zgłoszeniu, Organizator weryfikuje opinie konsumentów w przestrzeni internetowej.

2. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie firmy/produktu/usługi/sklepu internetowego do głosowania.

3. Organizator nie pobiera opłat za przeprowadzenie głosowania.

4. Ustanowienie progu pozytywnych opinii na poziomie 4,6 na skali od 0 do 5 stanowi uzyskanie Godła „Nagroda Konsumenta”.

5. Organizator informuje o możliwości wykupienia licencji na wykorzystywanie znaku towarowego na określony czas.

6. Po zakończonym badaniu  na stronie Organizatora www.OgolnopolskiPlebiscyt.pl w zakładce “LAUREACI” zostaną opublikowane firmy/marki/produkty/usługi/sklepy internetowe, które wykupiły Licencję na wykorzystywanie Godła.

III. Badanie opinii na Panelu Badawczym

1.Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle na wskazany adres email wszelkie informacje dotyczące kosztów za badanie na Panelu Badawczym.

2. Organizator pobiera opłaty za przeprowadzenie Badania na Panelu Badawczym.

3. Współdziałając z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna, badania internetowe zdobywają dostęp do opinii z szerokiej bazy ponad 300 000 zarejestrowanych uczestników. Projekt ten przewiduje angażowanie grupy 1000 konsumentów, którzy tworzą reprezentatywną próbkę polskiej populacji w przedziale wiekowym 18-65 lat. Ich doświadczenia zakupowe oraz interakcje z różnymi produktami i usługami pozwalają im na rzetelne dzielenie się swoimi przemyśleniami na temat badanych produktów, usług, firm i marek. Tym samym, badanie to oferuje solidne źródło danych o percepcji i ocenach konsumentów, przeprowadzane z wykorzystaniem metody Computer Assisted Web Interviews (CAWI).

4. Informacje wynikające z analizy opinii konsumentów są przekazywane zleceniodawcy poprzez raporty i tabele. Analiza ta uwzględnia również dokładny opis grupy badanej, z naciskiem na czynniki demograficzne takie jak płeć, wiek, rodzaj i wielkość miejscowości zamieszkania oraz poziom edukacji. Taki sposób prezentacji danych pozwala na głębsze zrozumienie uzyskanych wyników poprzez analizę zróżnicowanych zmiennych demograficznych.

5. Organizator informuje o możliwości wykupienia licencji na wykorzystywanie znaku towarowego na określony czas.

6. Po zakończonym badaniu  na stronie Organizatora www.OgolnopolskiPlebiscyt.pl w zakładce “LAUREACI” zostaną opublikowane firmy/marki/produkty/usługi/sklepy internetowe, które wykupiły Licencję na wykorzystywanie Godła.

Prawo i warunki do wykorzystania znaku towarowego

1 Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków towarowych na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania znaku towarowego “Nagroda Konsumenta”,  “Super Produkt Wybór Konsumentów”, „SUPER MARKA Wybór konsumentów” zostaną przedstawione jedynie zwycięzcom wyłonionych poprzez Badania.

3. Licencja zostanie przekazana po opłaceniu kwoty licencyjnej na konto Organizatora

4. Wykupienie LICENCJI uprawnia do wykorzystania znaku towarowego “Nagroda Konsumenta” , “Super Produkt Wybór Konsumentów” lub „SUPER MARKA Wybór konsumentów”.

5. Uczestnicy biorący udział w  głosowaniu lub badaniu, którzy nie wykupili Licencji – nie mają prawa do wykorzystywania Godła.

6. Uczestnicy, którym wygasło prawo do wykorzystywania znaku towarowego „Nagroda Konsumenta”, „Super Produkt” i „Super Marka” mają obowiązek usunięcia znaków z dotychczasowej publikacji do 2 dni roboczych po wygaśnięciu Licencji. Nie usunięcie przedmiotowych znaków skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty licencyjnej lub kary w wysokości PLN 5.000.

7. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie  znaków towarowych wymienionych w Regulaminie bez uzyskanej LICENCJI lub zgody Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora w kwocie PLN 100.000.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 06 listopada 2023 roku i znajduje się na stronie Organizatora www.OgolnopolskiPlebiscyt.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Organizator.

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące głosowania można kierować na adres e-mail: biuro@ogolnopolskiplebiscyt.pl

4. Wszelkie spory dotyczące przebiegu głosowania oraz badania opinii  i innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków towarowych  „Nagroda Konsumenta”, „Super Produkt” oraz „Super Marka” rozstrzygane będą przez Organizatora.

Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu  „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż” jest:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: biuro(małpa)ogolnopolskiplebiscyt.pl

Ogólnopolski Plebiscyt „Nagroda Konsumenta”

Wspiera Fundację Thanks For The Help